Monimax – nové antikokcidikum v Evropě

Monimax® – nové antikokcidikum v Evropě

  • Huvepharma® uvedla na evropský trh nové antikokcidikum: Monimax®
  • Monimax® je mikrogranulovaný přípravek, obsahuje kombinaci Monensin a Nikarbazin.
  • Monimax® je registrován pro krůty a kuřata.

Huvepharma® obdržela v Evropě BSA registraci pro Monimax®, mikrogranulovaný produkt, který je kombinací monensinu a nikarbazinu.

Kokcidióza zůstává hlavním problémem drůbežářského průmyslu a účinná ochrana proti kokcidióze je rozhodující pro zajištění dobré užitkovosti. Suboptimální kontrola kokcidiózy snižuje užitkovost a současně může vést ke zvýšenému používání antimikrobiálních látek pro léčbu střevních problémů, u nichž je kokcidióza spouštěčem (dysbakterióza, nekrotická enteritida).

Monimax® je registrován pro výkrm kuřat, výkrm krůt a odchov kuřic. Synergie mezi monensinem a nikarbazinem (viz Synergistic effect of a combination of nicarbazin and monensin against coccidiosis in the chicken caused by Eimeria spp. (2020) Vereecken et al., Avian Pathology) umožňuje použití monensinu a nikarbazinu při nižších koncentracích, takže je Monimax vhodný pro použití ve všech podmínkách po celý rok.  

Monimax® prokázal účinnost vůči všem druhům Eimeriií, které se vyskytují u kuřat a krůt. Výsledkem této nové kombinace monensinu a nikarbazinu je synergický účinek proti současným terénním druhům Eimerií a data potvrzující zlepšení užitkovosti drůbeže. Monimax® je registrován pro bezpečné použití pro krůty a kuřaty. Díky tomu je tento přípravek vhodný pro použití ve výrobnách krmiv, které vyrábějí krmiva pro různé druhy drůbeže. Monimax® zlepšuje welfare ptáků protože dobrá kontrola kokcidiózy také zlepšuje kvalitu podestýlky. Lepší kvalita podestýlky má přímý vliv na léze polštářků běháků, což je důležitý indikátor welfare drůbeže.  

pHix-up & Dietary Cation-Anion Diff erence (DCAD)

pHix-up & Dietary Cation-Anion Difference (DCAD)

WHAT IS DCAD

Dietary cation anion difference (DCAD) depicts the relative balance between the most important cations (K, Na..) andthe most important anions (Cl, S..) in dairy rations.

DCAD has an important effect on the acid-base status of cows. A positive DCAD is desirable for lactating cows.However, the use of DCAD as a proxy for the acid-base status of the animal is inaccurate.

First, DCAD equations are not consistent among nutritionists and nutrition software used to formulate rations. Most ac- count for Na,K, and Cl, some include S, and a few include Ca, Mg, and P. Thus, very different DCAD values can be obtained from different software. However, including the multivalent minerals such as Ca, Mg, P, and S in the DCAD calculation faces the challenge of including a large variation from the bioavailability of these ions compared with that of Na, K, and Cl. Thus, nutritionists need to be aware of the drastic difference in DCAD values that are reported in formulation programs (based on the way DCAD is calculated).

Also, because acid-base is only affected by those cations and anions that are ultimately absorbed, it depends not only on DCAD but also on rumen pH and bioavailability of minerals in the ration. For this reason, the best option to assess acid-base in ruminants is to monitor urine pH (an ideal urine pH in lactating cows would be ≥7.70).

WHY DCAD IS IMPORTANT ?

 Manipulation of dietary cation anion difference has been an important tool for dairy cattle rations. The most important and well defined role of DCAD is associated with its effect during the close up period, while negative DCAD is used to reduce the incidence of hypocalcemia (milk fever) after parturition (1).

In contrast, research concerning the lactation period has focused on the benefits of having a positive DCAD. However, the role of positive DCAD and targeted values are not well understood nor well established. For example, a common strategy to increase DCAD in the diet is adding sodium bicarbonate or potassium carbonate. The most relevant conclu- sion was that the tendency towards increased milk yield and the increase in feed intake were most likely due to changes in ruminal pH, feed digestibility, and ruminal volatile fatty acid concentrations.

With regards to targeted DCAD in a lactating cows diet, the literature has indicated that production benefits correlate with having aDCAD ranging from 25 to 30 mEq/ 100 g dietary dry matter. As Several studies indicate that a DCAD above 25 to 30 mEq/100g of DM have no further benefits on feed intake.

Účinek pHix-up na pH bachoru & produkci mléka 10.000 dojnic

Účinek pHix-up na pH bachoru & produkci mléka 10.000 dojnic

pHix-up je inovativní přírodní pufr a byl testován na různých farmách na celém světě. Složení diet, které byly použity v 6 pokusech s pufrem pHix-up, je uvedeno v Tab. 1. Podle INRA 2018 měly diety Index Rizika Acidózy (IRA) od žádného (IRA=0) až po vysoké (IRA=2). Používané pufry byly různé a byly nahrazeny pufrem pHix-up v dávce přizpsobené každému případu. Množství použitého pHix-up místo předchozích pufrů bylo ve všech případech nižší: 50-125g/krávu/den vs. 100-350g/krávu/den.

PHIX-UP STABILIZUJE PH BACHORU

Na farmách, které v dietě použily pHix-up, bylo podáno 37 bachorových bolusů dojnicím v laktaci, které umožnily měřit pH bachoru každých 10 minut po období 90 dnů. Obr. 1 (víceúrovňový graf) představuje vývoj pH v průběhu 24 hodin u všech bolusovaných krav, s důrazem na kolísání pH u obou použitých pufrů. V případě farem, kde bylo vysoké riziko acidózy, se po použití pufru pHix-up v dietě zkrátila doba při pH<5.8 o 60% v Itálii (IRA=1.33), o 50% v Chile (IRA=1.67), o 30% v USA (IRA=1.33) a o 12% na druhé farmě v USA (IRA=2.00). Na všech pokusných farmách se při použití pHix-up snížilo množství použitých pufrů. Při použití pufru pHix-up je také vidět menší rozpětí hodnot pH a snížení koeficientu rozptylu (3.13 předtím vs. 2.54 potom) ukazující stabilizaci bachorového prostředí.

PHIX-UP ZLEPŠUJE MLÉČNOU UŽITKOVOST

Použití pHix-up pro 10.000 testovaných krav vedlo k zlepšení mléčné užitkovosti a obsahu složek v mléce. Při srovnání s obdobím, kdy byly použity jiné pufry, se přidáním pHix-up do TMR zvýšila produkce mléka v průměru o 1.3 kg/krávu/den (P<0.001). Navíc v průběhu období kdy se používal pHix-up, se v porovnání s jinými pufry zvýšil celkový tuk průměrně o 50 g/krávu/den (P<0.001) a celkový protein se zvýšil o 30 g/krávu/den. Tyto hodnoty zdůrazňují potenciál pHix-up při stabilizaci pH bachoru, což má pozitivní vliv na intraruminální prostředí a dosažení lepší produkce mléka.

Lepší stabilizace pH bachoru pozorovaná během pokusů umožňuje:

  • lepší rozvoj a funkci bachorové mikroflóry,
  • lepší produkci mléka.

Jak používat chemická antikokcidika pro tlumení kokcidiózy

Jak používat chemická antikokcidika pro tlumení kokcidiózy

Technický tým, Huvepharma NV, Belgie

Kokcidióza je všeobecně rozšířené onemocnění, a proto ji nelze v praxi řešit eradikací. Pro tlumení kokcidiózy se používají zejména antikokcidika nebo vakcíny. Jako první byla na trh uvedena chemická antikokcidika. Leland Grumbles publikoval první referát o profylaktickém použití antikokcidik již v roce 1948. Popisuje v něm kontinuální aplikaci sulfachinoxalinu proti kokcidióze u drůbeže. Chemická antikokcidika byla shledána velmi účinnými a jejich popularita rychle rostla. Až do roku 1971 představovala jedinou možnost tlumení kokcidiózy, protože ionofory se začaly používat až v 70. letech 20. století.

Zvýšený zájem o chemická antikokcidika
V posledních letech se zvyšuje zájem o využití syntetických sloučenin, zejména ve Spojených státech. Narůst využití chemických antikokcidik je způsoben především omezením ionoforů, které jsou vnímány či klasifikovány jako antibiotika, a proto nemohou být používány v produkčních chovech prostých antibiotik („antibiotic-free“ nebo „NAE – no antibiotic ever“). V těchto systémech  došlo k výraznému zvýšení vakcinace brojlerů, často v kombinaci s chemickými antikokcidiky. Chemická antikokcidika jsou vysoce účinné přípravky, které umožňují výraznou redukci kokcidií. Silně omezují vylučování oocyst, a tak snižují infekční tlak prostředí. To je žádoucí před podáním vakcíny proti kokcidióze. Výrazná redukce terénních kmenů poskytne vakcinačním kmenům konkurenční výhodu, což je velmi příznivé pro atenuované vakcinační kmeny. I tam, kde se vakcinace neprovádí, je „chemická přestávka“, tedy nahrazení ionoforů jednou za rok chemickými antikokcidiky, vhodná pro snížení infekčního tlaku, který při aplikaci ionoforů nevyhnutelně narůstá.

Vylučování oocyst
Když se používají programy založené pouze na ionoforech, jsou počty oocyst v prostředí vysoké a s každým dalším turnusem rostou (obr. 1).

Výhradně chemický program značně sníží vylučování oocyst v porovnání s plně ionoforním programem a „vyčistí“ halu (obr. 2). V reverzním shuttle programu je ionofor aplikován ve startérové krmné směsi BR1, a také ve směsi BR2. Finišerová směs BR3 pak obsahuje chemické antikokcidikum. Výsledkem je dynamická redukce vylučování oocyst na konci výkrmu (obr. 3).

Některá chemická antikokcidika, například diklazuril, mají v Evropě nulovou ochrannou lhůtu a díky tomu mohou být používána k tlumení kokcidiózy až do porážky. Využití chemických antikokcidik v reverzním shuttle programu se doporučuje tam, kde maximální výskyt střevních lézí způsobených kokcidiemi nastupuje ke konci výkrmu (kolem 35. dne). Chemická antikokcidika mají různé mechanismy účinku, proto zde není riziko zkřížené rezistence mezi různými přípravky. Chemická antikokcidika na rozdíl od ionoforů nevykazují žádnou antimikrobiální aktivitu ani přímý inhibiční vliv na růst grampozitivních bakterií, jako je například Clostridium perfringens. Výrazně však snižují výskyt subklinické a klinické kokcidiózy, proto mají na bakterie nepřímý efekt, neboť odstraňují nejvýznamnější predispoziční faktory pro rozvoj nekrotické enteritidy (NE) a dysbakteriózy.

Chemická antikokcidika jsou poměrně bezpečné látky. Naproti tomu ionofory mají bezpečné rozmezí mnohem užší a mohou se objevit problémy s toxicitou v případě chyb v zamíchání do krmiva či křížové kontaminace. V důsledku silného antiparazitárního účinku chemických antikokcidik je rozvoj snížené citlivosti v populaci kokcidií rychlejší, zejména v porovnání s ionoforními antikokcidiky. Dojde k podstatné redukci senzitivních kmenů kokcidií, což uvolní prostor pro rezistentní kmeny, které mohou být současně přítomny, a ty se pak snáze množí a mohou převládnout v parazitární populaci (obr. 4).

Proto by antikokcidika obecně, zejména chemická, měla být používána uvážlivě, aby nedošlo ke snížení citlivosti kokcidií. Pro dlouhodobé tlumení kokcidiózy je optimální střídání různých antikokcidických prostředků (ionoforní a chemická antikokcidika, vakcíny). S ohledem na výhody a nevýhody různých nástrojů tlumení kokcidiózy, a také zkušenosti z praxe, byly vytvořeny pokyny a doporučení. Obecně se doporučuje tzv. rotační program, protože dlouhodobé používání jedné látky vede k její snížené účinnosti. Stejná sloučenina by neměla být používána příliš dlouho a pauza před jejím opětným zařazením by měla být dostatečně dlouhá (obr. 5).

Zásady správné rotace chemických antikokcidik

  • Chemické „vyčištění“ jednou za rok

Ideální je použít chemická antikokcidika jednou za rok (tzv. „čistící program“) v rámci shuttle programu na jeden maximálně dva turnusy. Výhodou shuttle programu se zařazením ionoforu je příznivý dopad na střevní mikrobiotu v náročné střední fázi výkrmu (BR2) s intenzívním růstem kuřat. Když je chemické antikokcidikum aplikováno v počáteční fázi výkrmu (BR1), dojde k řízenému kontaktu mezi kokcidiemi a antikokcidikem, což je bezpečnější než použití chemických antikokcidik až v závěrečné fázi výkrmu (BR3), jak je tomu u reverzního shuttle programu. Na druhou stranu reverzní shuttle program snižuje parazitární zátěž ke konci výkrmu a tudíž i pro následující hejno. Chemické antikokcidikum použité pro „vyčištění“ by v tomtéž roce již nemělo být znova použito. Jiná chemická antikokcidika se použít mohou, neboť nezhrozí křížová rezistence. Pro nezbytnou přestávku v používání ionoforních antikokcidik lze zvolit i aplikaci chemických antikokcidik v tzv. plném programu. Tato přestávka se tradičně zařazuje v příznivějším ročním období, kterým je v evropských podmínkách léto. Ale může to být i jindy.

  • Kombinace s probiotiky

Chemická antikokcidika neovlivňují grampozitivní bakterie, jako je například Clostridium perfringens, proto se doporučuje zařadit do programu aplikace chemických antikokcidik také účinné probiotikum. Ve studii porovnávající užitkovost brojlerů, kteří dostávali Stenorol (halofuginon) a probiotikum B-Act (Bacillus licheniformis) se projevil zřetelný trend ke zlepšení užitkovosti, když byly chemické antikokcidikum a probiotikum B-Act použity společně (obr. 6).

Je třeba zdůraznit, že při kombinaci ionoforních a chemických anitkokcidik, která mají každé jiný mechanismus účinku, je rozvoj snížené citlivosti pomalejší. Proto lze kombinaci ionoforu a chemického antikokcidika používat déle než samotné chemické antikokcidikum. Kombinace může být aplikována až po dobu 9 měsíců v každém roce, protože vznik rezistencí je pomalejší. Pak je vhodné udělat minimálně tříměsíční přestávku.

  • Použití u krůt

V posledních letech se chovatelé krůt stále více zajímají o chemická antikokcidika. Pro krůty je k dispozici pouze omezený sortiment antikokcidik a tlumení kokcidiózy je stále složitější. Chovatelé krůt používají chemická antikokcidika v shuttle nebo plném programu. V Evropě jsou možnosti u krůt ještě více omezené protože nejsou k dispozici vakcíny. Proto je důležité využívat všechny dostupné možnosti.

Závěr
Chemická antikokcidika jsou důležitým nástrojem tlumení kokcidiózy. V posledních letech se jejich význam zvyšuje díky nárůstu produkce bez antibiotik, a také snižování citlivosti kokcidií vůči jiným přípravkům. Chemická antikokcidika, stejně jako jiné typy antikokcidik, by měla být používána uvážlivě. V tradičních systémech chovu (kde jsou povoleny ionofory) se doporučuje používat chemická antikokcidika alespoň jednou za rok ve formě shuttle programu, aby se snížil tlak kokcidií. V alternativních produkčních systémech (např. ABF = chov prostý antibiotik, NAE = nikdy žádná antibiotika, RWA = chov bez antibiotik) mohou chemická antikokcidika zesílit účinek vakcín  a zlepšit užitkovost v programech, jako je Bio-shuttle nebo shuttle programy chemických antikokcidik. Tímto způsobem bude mít strategické použití silných antikokcidik příznivý účinek na účinnou kontrolu kokcidiózy.

Recyklace vakcinačních kmenů pro účinnou ochranu před kokcidiózou

Recyklace vakcinačních kmenů pro účinnou ochranu před kokcidiózou

Navzdory prohlubujícím se poznatkům a pokroku v metodách tlumení kokcidiózy má toto onemocnění stále významný ekonomický dopad v drůbežářském sektoru. Oocysty, infekční vývojová stádia, která probíhají mimo tělo hostitele, jsou odolné a je téměř nemožné je eliminovat z chovů drůbeže. Efektivním přístupem k tlumení kokcidiózy je kombinace použití antikokcidik a/nebo vakcinace živou vakcínou.

Nové vakcíny

Dvě nové vakcíny proti kokcidióze u kuřat (HuveGuard MMAT a HuveGuard NB) byly nedávno uvedeny na evropský trh. O těchto vakcínách je zajímavé diskutovat, protože vakcinační kmeny vykazují výrazně dobrou recyklaci.
HuveGuard MMAT obsahuje oslabené kmeny kokcidií Eimeria acervulina, E. maxima, E. mitis  a E. tenella, tedy druhů, které mají významný ekonomických dopad u kura domácího. HuveGuard NB obsahuje oslabené kmeny kokcidií E. necatrix a E. brunetti, které způsobují značné problémy u zvířat starších 6 týdnů.
Ve většině evropských zemí je vakcinace proti kokcidióze standardní praxí v rodičovských hejnech.  U rodičů (a nosnic) je vakcinace výhodná, protože vytváří celoživotní imunitu. U brojlerů je však tlumení kokcidiózy dosaženo obvykle podáváním antikokcidik v krmivu.
U brojlerů spočívá největší přínos vakcinace ve zvyšování vnímavosti terénních kmenů eimerií vůči látkám s antikokcidiálním účinkem – koncepce „obnovy sensitivity”. K tomu slouží programy rotace obsahující střídání profylaxe a vakcinace proti kokcidiím, které také pomáhají dosáhnout lepší užitkovosti hejna.

Mechanismus působení
Vakcinace spočívající v kontrolovaném kontaktu hostitele s různými druhy rodu Eimeria v raném věku umožňuje vytvořit u kuřat celoživotní imunitu vůči patogenním terénním kmenům. Úspěšnost vakcinace proti kokcidióze je ovlivněna dvěma důležitými faktory: příjmem vakcíny a také časnou a pokračující recyklací kmenů eimerií v prostředí. Kuřata perorálně přijmou živé sporulované oocysty různých druhů tohoto parazita, z nichž každý se následně rozmnožuje v určité oblasti střev. Po replikaci jsou oocysty vyloučeny do podestýlky, kde vysporulují, jsou znova pohlceny kuřaty  a cyklus pokračuje. Bylo prokázáno, že dva nebo tři cykly stačí pro vytvoření dostatečné silné imunity hejna. Imunita se trvale vytvoří prostřednictvím neustálého přijímání oocyst přítomných  v podestýlce, v podstatě „revakcinace”. To ukazuje na důležitost schopnosti úspěšného rozmnožování vakcinačních kmenů eimerií. Zvláštní pozornost by měla být věnována aplikaci vakcíny, aby její přísun všem kuřatům byl rovnoměrný. Vakcíny jsou podávány perorálně, nejčastěji se používá sprejová aplikace na jednodenní kuřata (v líhni nebo po naskladnění do chovu) nebo aplikace v pitné vodě.

Význam vylučování vakcinačních kmenů
Vakcíny proti kokcidióze registrované v EU obsahují atenuované linie eimerií, to znamená kmenů, které mají snížený reprodukční potenciál a patogenitu, ale současně si uchovávají imunogenní potenciál. Ateunované kmeny eimerií obsažené ve vakcínách HuveGuard s neměnnou pravidelností prokazují, že si uchovaly vysoký reprodukční potenciál a lze je považovat za slibné nové atenuované vakcíny. Výsledkem je vysoká exkrece oocyst po vakcinaci a zároveň nízké skóre střevních lézí. U brojlerů (obr. 1), rodičů a nosnic (obr. 2) byla v terénu prokázána vysoká exkrece oocyst a nízké celkové průměrné skóre lézí. Vysoké vylučování oocyst a recyklace podporují kontakt zvířat s vakcinačními kmeny. Důležité je to zejména u jedinců, kteří nepřijali dostatečné množství vakcíny při hromadné aplikaci. Praktickým výsledkem je rozvoj spolehlivé imunity. Vylučování vakcíny je důležité zejména u rodičů a nosnic, jež jsou ustájeni v technologiích s nižší koncentrací zvířat nebo v jiných systémech ustájení než brojleři. Časná a intenzívní exkrece oocyst stimuluje reinfekci vakcinačními kmeny a pomáhá rychle dosáhnout spolehlivé ochrany před různými druhy rodu Eimeria (obr. 3). Dobrá imunita v pozdějších stádiích produkce je nanejvýš důležitá. Nedávné údaje z jednoho evropského rozmnožovacích chovu ukazují výrazně nižší potřebu léčby kokcidiózy v hejnech vakcinovaných kombinací vakcín HuveGuard MMAT a NB, v porovnání s hejny, kde byla aplikována jiná vakcína, běžně používaná v evropských rozmnožovacích chovech (0,9% oproti 7,1=; P = 0,016). Obě vakcíny byly aplikovány ve srovnatelných podmínkách: podobný infekční tlak, způsob aplikace  a geografická oblast. U brojlerů je časné a intenzívní vylučování vakcinačního kmene další velkou výhodou. Výsledkem je rychlá infestace a intenzívní recyklace vakcinačních kmenů citlivých na antikokcidika v hale. Závěrem lze říci, že atenuované vakcíny proti kokcidióze díky vysokému vylučování oocyst a současné nízkému skóre střevních lézí jsou spolehlivější a mají vlastnosti, které umožňují rychlý nástup imunity v kombinaci s nízkým poškozením střev. Vysoký potenciál recyklace vakcinačních kmenů u rodičů  a nosnic je výhodou pro vybudování celoživotní imunity a v chovech brojlerů je důležitý pro úspěšné osídlení prostředí farmy kmeny, které jsou citlivé vůči antikokcidikům.

Obrázek 1: Průměrné hodnoty celkového průměrného skóre lézí (TMLS) pro různé druhy rodu Eimeria (E. acervulina, E. maxima a E. tenella) a exkrece oocyst (OPG) v užitkovém chovu brojlerů po vakcinaci HuveGuar MMAT.

Obrázek 2. Průměrné hodnoty celkového průměrného skóre lézí (TMLS) pro různé druhy rodu Eimeria (E. acervulina, E. maxima a E. tenella) a exkrece oocyst (OPG) v rozmnožovacím chovu
a užitkovém chovu nosnic po vakcinaci HuveGuard MMAT a NB.

 

Udržování zdravého produkčního hejna

Drůbež - brojleři, kuřice, nosnice a krůty

Udržování zdravého produkčního hejna s vysokou užitkovostí prostřednictvím péče o střevo

Keeping flocks healthy, productive and profitable through gut management

The relationship between a healthy gut and optimal performance is undeniable and managing the gut efficiently can contribute to a greater overall production profitability.

As such, the gut and its microbiota can be seen as the motor of performance, which has to be fed, maintained and protected throughout the production cycle. In recent years the use of alternative feed additives to support exactly this has increased. This ties in with the rise of probiotics: beneficial micro-organisms incorporated into feed or drinking water to balance and enhance the gut microbiota, resulting in a health and/or performance benefit. The current probiotic market offers multiple options and there are plenty of products to choose from. However, three questions should be considered before the right choice can be made. l First of all, what is the intended benefit? Some probiotics are more focused on digestion, whilst others eliminate pathogens more effectively. Keeping the intended benefit in mind when choosing a probiotic is essential, as probiotics also have their limitations.

Secondly, is the probiotic stable and, as such, can it be used in standard feed processing? There are great differences in stability amongst probiotic products, most noticeably between spore formers and non- spore formers. It is this spore-forming capacity which makes a probiotic more adept to deal with feed processing, whilst it also protects the micro-organism throughout the digestive process until it reaches its location of action.

l Thirdly, are multiple probiotics used in the same product or not? Multi-strain products inherently introduce a certain aspect of competition, especially if the strains used are part of the same genus (Bacillus for example). Due to their similarities they are expected to compete for similar requirements, such as nutrients, potentially diminishing the intended effect.

Products of choice
With regard to these three questions and their answers, spore-forming and single strain probiotics are often the preferred products of choice. B-Act, with spores of Bacillus licheniformis (DSM 28710) as an active component, is a good example.
It ensures healthy, productive and profitable flocks by supporting the birds’ gut microflora, both directly and indirectly. The micro-organism has genes coding for multiple digestive enzymes and as such improves digestibility and availability of nutrients, whilst it also produces potent bio- active substances aimed at pathogen control. In particular, Clostridium perfringens, the pathogen responsible for the development of necrotic enteritis and a major player in dysbacteriosis (two major production diseases in poultry), is actively and efficiently controlled by B-Act.
The combination of these two modes of action results in healthier, more productive birds, leading to a better profitability in the end. To put this into numbers a statistical analysis was done on 11 recent performance studies, looking at general improvements in feed conversion rates (FCR) and final body weights (BW).
On average, B-Act supplementation led to 3% heavier birds compared to control flocks, whilst the FCR dropped with similar percentages. These numbers were even higher for flocks under a necrotic enteritis challenge, where adding B-Act to the feed or drinking water (WSP formulation) improved technical performance greatly.
Compared to the challenged control flocks, an average FCR improvement of 13% was achieved for challenged birds supplemented with B-Act, with higher BW of up to 26%. As such, supporting a healthy gut leads to productive and profitable poultry.
With an average return on investment (ROI) of 8.3, B-Act offers an interesting solution to achieve this. The above confirms the interest in probiotics as alternative feed additives, combining economics with health standards in the most rewarding way.

Péče o zdravé střevo – multifaktoriální přístup

Péče o zdravé střevo – multifaktoriální přístup

Díky přibývajícím novým poznatkům se správná péče o zdraví střeva stává stále větší prioritou. Hlavní bod je však jasný od počátku: zdraví střeva je komplexní a multifaktoriální záležitost a jeho zlepšování a udržování vyžaduje holistický přístup. Naštěstí jsou pro to již vyvinuty nástroje a stále se objevují nové metody.

Dva hlavní střevní zdravotní problémy jsou kokcidióza a nekrotická enteritida (NE). I když je vyvolávají různé patogeny, je mezi těmito dvěma potížemi zcela jasná interakce: přítomnost kokcidiózy je často důležitým predispozičním faktorem pro rozvoj NE. Z důvodu této souvislosti je velmi pravděpodobné, že současný nárůst výskytu NE v praxi je spojen s nedostatečnou kontrolou kokcidiózy. Praktickým důsledkem je, že oba tyto problémy je potřeba řešit souběžně. Avšak monitorování aktuálního tlaku kokcidiózy je obtížné a samo o sobě výzvou. Je proto velmi důležité mít pro kontrolu kokcidiózy dobrý a ověřený program včetně použití antikokcidik a jejich rotace pro zachování účinnosti.

Výše uvedený antikokcidický program je provázaný s účinným programem pro kontrolu NE. Jeho zásadní součástí je podpora integrity střeva a jeho rozhodující součásti – mikrobioty. K dosažení tohoto cíle jsou zajímavým nástrojem probiotika, a to zejména v souvislosti se zvyšujícím se tlakem na používání klasických antimikrobiálních látek. V závislosti na vybraném probiotickém kmenu jsou tyto živé, příznivě působící bakterie schopny ovlivňovat střevo a jeho mikrobiotu hned několika způsoby. Jako příklad lze uvést minimalizaci rizika patogenů, jako je např. Clostridium perfringens Probiotikem, které je k tomuto účelu určeno a v různých podmínkách prokázalo svoji účinnost, je B-Act®. V nedávné době došlo k rozšíření evropské registrace a vedle stávajícího použití pro brojlery a kuřice je B-Act® povolen i pro krůty a minoritní druhy ptáků. Specifický kmen Bacillus licheniformis obsažený v tomto přípravku má jedinečný mechanismus účinku, který je založený na základě konceptu konkurenční exkluze. V tomto případě však jde o víc než o pouhou konkurenci, o prostor a živiny, jak se u druhu Bacillus spp. často uvádí. Neměla by například být opomenuta ani jeho schopnost produkovat antimikrobiální látky. Tento jedinečný mechanismus účinku umožňuje probiotiku B-Act® účinně zmírnit problémy s Clostridium perfringens, které by jinak vedly ke vzniku závažné NE a dysbakteriózy. Tuto skutečnost je vhodné vzít v úvahu i v souvislosti s možností kombinace probiotika B-Act® s přípravky Stenorol® nebo Coxiril® (chemická antikokcidika), zde má B-Act® konkurenční výhodu, a to zejména v případech, kdy má výrobce obavy, protože nepoužil ionofory.

Ukazuje se, že správnou volbou je přistupovat ke zdraví střeva a péči o něj jako multifaktoriální výzvě. To zahrnuje i používání více přípravků a snahu řešit stejný problém z různých pohledů a účinně tak zajišťovat různé aspekty celkového zdraví střeva.

Poultry World, No. 7, 2019

Ben Dehaeck, Wouter Van der Veken, Huvepharma

Ověření účinnosti přípravku adiCoxSOL PF

Ověření účinnosti přípravku adiCoxSOL® PF u kuřat  infikovaných kokcidiemi Eimeria tenella

Skrytým zabijákem profitu ve výkrmu kuřat je kokcidióza, jejímž původcem jsou jednobuněční parazité napadající buňky střeva Eimerie. U kuřat jde o sedm druhů eimerií, které se liší patogenitou, morfologií, ale i lokalizací lézí, které na stěně střeva způsobují. U brojlerů se nejčastěji vyskytují E. acervulina, E.tenella a E.maxima, které nejčastěji nacházíme v tzv. kritickém období, mezi 12. a 26. dnem výkrmu.

Kokcidióza je nebezpečné onemocnění pro svoji mnohdy skrytou formu. Klinické příznaky jako jsou snížený příjem krmiva, zhoršení kondice, průjmy nebo úhyn bývají jen špičkou ledovce. Častěji se kokcidióza vyskytuje v subklinické formě, kdy snižuje přírůstky o 5 až 10 procent a o stejná procenta zvyšuje konverzi krmiva. Další nebezpečí spočívá v náchylnosti infikovaných kuřat k onemocněním jako je nekrotická enteritida (původce Clostridium perfingens), kdy kokcidie této infekci otevírají bránu.

Základem standardní prevence proti kokcidiím ve výkrmech kuřat je správná zoohygienická praxe v chovu a používání kokcidiostatik zapracovaných do krmných směsí při využití správných rotačních programů, případně použití antikokcidických vakcín. Registrovaná kokcidiostatika (chemická i ionoforová), která jsou aplikovaná přes krmné směsi jako doplňkové látky ze skupiny kokcidiostatika a antihistomonika, spadají v EU pod „krmivářskou legislativu“, ale např. v USA je na ionoforová kokcidiostatika nahlíženo jako na antibiotika. Tlak na snižování spotřeby antibiotik v chovech hospodářských zvířat se tak může dotknout i použití kokcidiostatik a pozornost chovatelů i veterinárních lékařů k jiným možným řešením. Jako velmi nadějné se jeví použití některých sofistikovaných přípravků na bázi rostlinných extraktů s antiparazitickým a antimikrobiálním účinkem, kde hlavními účinnými látkami jsou fytoncidy a fytoalexiny. Jedním z těchto přípravků je adiCoxSOL PF. z produkce firmy AdiFeed, která produkuje ucelenou řadu fyto-přípravků pro drůbež a další kategorie zvířat. Jelikož jsou tyto přípravky i na trhu v České republice a na Slovensku, rozhodli jsme se otestovat antikokcidiální účinnost přípravku adiCoxSOL PF ve Výzkumném ústavu biofarmacie a veterinárních léčiv BIOPHARM na kuřatech infikovaných patogenní E. tenella.

Cílem studie bylo stanovit účinnost krmného doplňku adiCoxSOL PF proti infekci Eimeria tenella u kuřat. Studie byla provedena podle směrnic OECD principles of GLP, European Pharmacopoeia 2008, Supplement 6.2. – Coccidiosis Vaccine (Live) for Chickens and in compliance with EC animal welfare rules. 

Do studie bylo zařazeno sto dvacet klinicky zdravých kuřecích brojlerů plemene ROSS 308 (dodavatel Xavergen Habry, Česká republika), obojího pohlaví, ve stáří jeden den při zahájení studie. Kuřata byla rozdělena do čtyř skupin po 30 kusech v den D–14 následovně: 1. nezatížená, neléčená, (negativní kontrola), 2. zatížená, neléčená (pozitivní kontrola), 3. zatížená, ošetřená přípravkem  adiCoxSOL PF, 4. zatížená, léčená Baycox 2.5 % oral solution. Zvířata byla v aklimatizaci 14 dní před zahájením aplikací.

Kuřata byla umístěna v boxech na podestýlce. Jednotlivé místnosti byly vybaveny ústředním topením a poloautomatickou ventilací. Teplota a výměna vzduchu byly aregulovány podle věku kuřat, umělé osvětlení bylo nastaveno na režim 23 hodin světlo + 1 hodina tma u zvířat ve věku od 1. do 6. dne stáří a na režim 18+6 hodin u zvířat ve věku od 7. dne stáří do konce studie. Každý box byl vybaven napaječkami a manuálně doplňovaným krmítkem.

Kopletní krmná směs pro brojlery BR1 byla zkrmována kuřatům do druhého týdne a BR2 pak do konce pokusu. Dieta byla prostá antikocidik a byla k dispozici ad libitum.

Zvířatům skupin 1 a 2 byla poskytnuta pitná voda ad libitum po celou dobu studie. Zvířatům skupin 3 a 4 byla poskytnuta pitná voda ad libitum v aklimatizační a eliminační periodě. Během aplikace adiCoxSOL PF a Baycox 2.5 % oral solution byla kuřata napájena medikovanou pitnou vodou.

V den D 0 (ve věku 14 dní) bylo zvířatům skupin 2, 3 a 4 individuálně sondou do volete aplikováno zátěžové inokulum E. tenella v jednorázové dávce 10,000 oocyst/kuře v objemu 0.4 ml.

V den D+4, tj. 5 dní po aplikaci zátěže, byla u zvířat skupin 2, 3 a 4 zjištěna přítomnost krve v trusu na podestýlce, tento nález přetrvával do dne D+6 u zvířat skupiny 2 a do D+5 u kuřat skupin 3 a 4.

V den D+5 bylo celkem 10 kuřat z každé skupiny pitváno z důvodu potvrzení vyvolání kokcidiózy, tzn. pro potvrzení účinnosti zátěžového inokula.

Čtyři kuřata uhynula ve skupině 2, dvě kuřata ve skupině 3 a čtyři kuřata ve skupině 4 ode dne D+4 do D+5. Kokcidióza byla diagnostikována u všech pitvaných zvířat s výjimkou zvířat skupiny 1. Průměrná hodnota skóre lézí byla 0 ve skupině 1, skóre 3,4 ve skupině 2, skóre 3,2 ve skupině 3 a skóre 3,1 ve skupině 4.

Ode dne D+5 byla zvířata skupin 3 a 4 léčena: Dávka přípravku adiCoxSOL PF aplikovaná kuřatům skupiny 3 byla 25 ml/10 l pitné vody podávané kontinuálně po dobu 7 dní ad libitum od dne D+5 do D+11. Dávka Baycox 2.5 % oral solution aplikovaná kuřatům skupiny 4 byla 28 ml/100 kg ž.hm. podávaná kontinuálně v pitné vodě po dobu 2 dní od dne D+5 do D+6.

Během celé studie nebyly pozorovány klinické příznaky jiného onemocnění.

Počet oocyst v gramu trusu (OPG) byl stanovován ve dnech D+5, D+12 a D+19. V prvním uvedeném intervalu nebyla zjištěna přítomnost oocyst E. tenella v trusu.

Ve druhém intervalu bylo kuřaty skupiny 2 (zatížená, neléčená) vyprodukováno 7 000 OPG. Zvířata skupiny 3 (zatížená, ošetřená adiCoxSOL PF) vyprodukovala 300 OPG a v trusu zvířat skupin 1 a 4 nebyly oocysty zjištěny.

V posledním zmiňovaném intervalu byl trus kuřat skupin 1 a 2 bez parazitů, OPG u zvířat obou léčených skupin byl stejný, tj. 1700.

 Patologické vyšetření a stanovení skóre lézí bylo provedeno v den D+5 (viz výše). Další patologické vyšetření vždy 10 zvířat ve skupině bylo provedeno ve dnech D+12 a D+19. Nebyly diagnostikovány žádné patologické nálezy u žádného z kuřat.

Všechna kuřata byla vážena ve dnech D 0, D+5, D+12 a D+19 a byly vypočítány váhové přírůstky. Průměrná hmotnost kuřat skupin 1, 3 a 4 byla vyšší v D+19 (tj. u 33 dní starých kuřat) v porovnání se skupinou 2.

Ve stejném intervalu (D+19) byl průměrný váhový přírůstek kuřat skupiny 3 ošetřené adiCoxSOL PF vyšší (855.9 g) v porovnání se skupinou 4 léčenou Baycox 2.5 % oral solution (819.1 g), negativní kontrolní skupinou 1 (851.6 g) a pozitivní kontrolou 2 (807.4 g).

Statisticky významné rozdíly byly potvrzeny testem ANOVA s Tukeyho testem a non-parametrickým Kruskal-Wallis ANOVA testem s mnohočetným porovnáním pro přírůstky od D 0 do D+5 mezi skupinami 1 a 2, skupinami 1 a 3 a v D+12 a pro přírůstky od D+5 do D+12 mezi skupinami 1 a 2.

Rozdíly skóré lézí byly potvrzeny Chi-kvadrát testem a Kruskal-Wallis ANOVA testem s mnohočetným porovnáním mezi skupinami 1 a všemi ostatními skupinami.

Studie potvrdila účinnost přípravku AdiCoxSOL PF proti infekci Eimeria tenella u kuřat a prokázala, že testovaný přípravek je, pokud se týče účinnosti, srovnatelný s účinností s referenčním přípravkem Baycox 2.5 % oral solution proti kokcidióze u kuřat.

Huvematic – První high-tech aplikační linka ve střední Evropě spuštěna

První high-tech aplikační linka ve střední Evropě spuštěna

Historie mateřské společnosti LUKROM, spol. s r. o., sahá až do roku 1991. Tehdy se soustředila výhradně na obchodování se zemědělskými komoditami. Během svého růstu se však postupně vyvinula v podnik zabezpečující komplexní služby zemědělské veřejnosti.

LUKROM, spol. s r. o., za dobu svého působení vytvořila nebo kapitálově vstoupila do společností, které se zabývají zemědělskou prvovýrobou nebo poskytují služby na agrárním trhu. Prostřednictvím těchto aktivit je vytvářena skupina LUKROM. Ta má v současné době 750 stálých zaměstnanců a stala se součástí života řady zemědělců na Moravě i ve východních Čechách.

Výroba krmných směsí
Divize se soustředí na výrobu krmných směsí ve střediscích v Lípě a Vyškově. Tato střediska jsou registrována pro výrobu směsí pro hospodářská zvířata s použitím premixů a na výrobu medikovaných krmných směsí. Celková roční produkce mícháren dosáhla v uplynulých letech více než 100 tisíc tun, což LUKROM řadí mezi významné výrobce v rámci českého i slovenského trhu.

Huvematic®
V souladu s inovační filozofií divize výroby krmných směsí společnosti LUKROM, spol. s r. o. byla na VKS v Lípě ve spolupráci s firmami Huvepharma, Mangra s. a. a BIOFERM CZ, jako první ve střední Evropě, instalována a spuště- na high-tech aplikační linka pro nástřik enzymů do krmných směsí Huvematic®. Koncept Huvematic® oceněný za inovaci mezinárodní cenou Feed Award byl vyvinut ve spolupráci globálního producenta enzymů Huvepharma a evropské jedničky v oboru nástřikových technologií Mangra s. a. Tento systém umožňuje plně automatizovanou a přesnou aplikaci enzymů, jejichž roztok je připravován na míru receptur krmných směsí přímo na místě VKS. Jde o sofistikovanou technologii pracující s vodorozpustnými práškovými superkoncentráty enzymů OptiPhos WSP a Hostazym X WSP vyráběnými společností Huvepharma, plně nahrazující potřebu tekutých kombinovaných enzymů v IBC. Takto je do krmné směsi vždy aplikován zcela čerstvý roztok enzymů bez jakékoli ztráty aktivity. Flexibilita systému umožňuje použití kombinace různých hladin fytázy a NSP enzymu pro jednotlivé šarže vyráběných krmných směsí, přesně na míru konkrétní receptury. Samotná technologie je umístěná v odolné, hermeticky uzavřené a klimatizované skříni, zabezpečující její spolehlivou a přesnou činnost v širokém rozpětí okolních teplot.

Vlastní Huvematic® je vyroben z nerezové oceli a skládá se ze dvou na sobě nezávislých částí pro přípravu roztoků fytázy OptiPhos WSP a Hostazymu X WSP. Je vybaven přesným tenzometrickým navažováním superkoncentrátů obou enzymů z oddělených zásobníků nerezovými směšovacími jednotkami, ve kterých se superkoncentráty rozpouští ve vodě, dále zásobními nádobami na připravené roztoky enzymů a vlastním řídicím počítačem s dotykovým displejem. Zařízení je velmi flexibilní a umožňuje přípravu roztoků enzymů o různých koncentracích aktivity. Stejně tak umožňuje volbu různých dávek obou enzymů jak do hlavní míchačky, tak do míchačky pro nástřik na granule. Obě nástřikové linky jsou vybaveny hmotnostními průtokoměry, které mají vysokou přesnost vážení a umožňují tak aplikaci enzymů se špičkovou přesností, zabezpečující homogenní nástřik jak do sypkých krmných směsí, tak na granule. Toto unikátní a inovativní řešení umožňuje nejen optimální využití živin v krmné směsi, ale přináší i úspory lidské práce, snižuje nároky na přepravu IBC kontejnerů s enzymy a neopomenutelný je samozřejmě i ekonomický efekt.

Ing. Zdeněk Pěnkava, BIOFERM CZ
Ing.  Martina Nejedlá, LUKROM

Mervue Equine

Certifikováno pro dostihy – bez zakázaných látek

Abychom splnili rostoucí požadavky trenérů a všech, kterých se týkají dostihy, vytvořili jsme program Mervue Certifikováno pro Dostihy.

Tento program potvrzuje, že vše co je uvedeno na etiketě, tak je obsaženo v produktu, a že každý produkt je testován na přítomnost zakázaných látek. Potvrzení také znamená, že Mervue Laboratories a její dodavatelé splnili přísné požadavky GMP Plus standardu.

Všechny přípravky určené pro dostihy od Mervue Laboratories Irsko jsou vyráběné v souladu s nejvyššími standardy kvality v Corku Irsko na základě licence: UFAS Compound Feed Cert. No. 399 a GMP Plus Pharma Quality standardu.

S potěšením také potvrzujeme, že dostihové produkty Mervue Laboratories Ireland jsou před tím, než jsou uvolněny pro použití pro dostihové koně a dostihové velbloudy, jsou testovány v jedné z nejprestižnějších světově proslulých nezávislých mezinárodně uznávaných laboratoři na kontrolu léčiv.