Recyklace vakcinačních kmenů pro účinnou ochranu před kokcidiózou

Recyklace vakcinačních kmenů pro účinnou ochranu před kokcidiózou

Navzdory prohlubujícím se poznatkům a pokroku v metodách tlumení kokcidiózy má toto onemocnění stále významný ekonomický dopad v drůbežářském sektoru. Oocysty, infekční vývojová stádia, která probíhají mimo tělo hostitele, jsou odolné a je téměř nemožné je eliminovat z chovů drůbeže. Efektivním přístupem k tlumení kokcidiózy je kombinace použití antikokcidik a/nebo vakcinace živou vakcínou.

Nové vakcíny

Dvě nové vakcíny proti kokcidióze u kuřat (HuveGuard MMAT a HuveGuard NB) byly nedávno uvedeny na evropský trh. O těchto vakcínách je zajímavé diskutovat, protože vakcinační kmeny vykazují výrazně dobrou recyklaci.
HuveGuard MMAT obsahuje oslabené kmeny kokcidií Eimeria acervulina, E. maxima, E. mitis  a E. tenella, tedy druhů, které mají významný ekonomických dopad u kura domácího. HuveGuard NB obsahuje oslabené kmeny kokcidií E. necatrix a E. brunetti, které způsobují značné problémy u zvířat starších 6 týdnů.
Ve většině evropských zemí je vakcinace proti kokcidióze standardní praxí v rodičovských hejnech.  U rodičů (a nosnic) je vakcinace výhodná, protože vytváří celoživotní imunitu. U brojlerů je však tlumení kokcidiózy dosaženo obvykle podáváním antikokcidik v krmivu.
U brojlerů spočívá největší přínos vakcinace ve zvyšování vnímavosti terénních kmenů eimerií vůči látkám s antikokcidiálním účinkem – koncepce „obnovy sensitivity”. K tomu slouží programy rotace obsahující střídání profylaxe a vakcinace proti kokcidiím, které také pomáhají dosáhnout lepší užitkovosti hejna.

Mechanismus působení
Vakcinace spočívající v kontrolovaném kontaktu hostitele s různými druhy rodu Eimeria v raném věku umožňuje vytvořit u kuřat celoživotní imunitu vůči patogenním terénním kmenům. Úspěšnost vakcinace proti kokcidióze je ovlivněna dvěma důležitými faktory: příjmem vakcíny a také časnou a pokračující recyklací kmenů eimerií v prostředí. Kuřata perorálně přijmou živé sporulované oocysty různých druhů tohoto parazita, z nichž každý se následně rozmnožuje v určité oblasti střev. Po replikaci jsou oocysty vyloučeny do podestýlky, kde vysporulují, jsou znova pohlceny kuřaty  a cyklus pokračuje. Bylo prokázáno, že dva nebo tři cykly stačí pro vytvoření dostatečné silné imunity hejna. Imunita se trvale vytvoří prostřednictvím neustálého přijímání oocyst přítomných  v podestýlce, v podstatě „revakcinace”. To ukazuje na důležitost schopnosti úspěšného rozmnožování vakcinačních kmenů eimerií. Zvláštní pozornost by měla být věnována aplikaci vakcíny, aby její přísun všem kuřatům byl rovnoměrný. Vakcíny jsou podávány perorálně, nejčastěji se používá sprejová aplikace na jednodenní kuřata (v líhni nebo po naskladnění do chovu) nebo aplikace v pitné vodě.

Význam vylučování vakcinačních kmenů
Vakcíny proti kokcidióze registrované v EU obsahují atenuované linie eimerií, to znamená kmenů, které mají snížený reprodukční potenciál a patogenitu, ale současně si uchovávají imunogenní potenciál. Ateunované kmeny eimerií obsažené ve vakcínách HuveGuard s neměnnou pravidelností prokazují, že si uchovaly vysoký reprodukční potenciál a lze je považovat za slibné nové atenuované vakcíny. Výsledkem je vysoká exkrece oocyst po vakcinaci a zároveň nízké skóre střevních lézí. U brojlerů (obr. 1), rodičů a nosnic (obr. 2) byla v terénu prokázána vysoká exkrece oocyst a nízké celkové průměrné skóre lézí. Vysoké vylučování oocyst a recyklace podporují kontakt zvířat s vakcinačními kmeny. Důležité je to zejména u jedinců, kteří nepřijali dostatečné množství vakcíny při hromadné aplikaci. Praktickým výsledkem je rozvoj spolehlivé imunity. Vylučování vakcíny je důležité zejména u rodičů a nosnic, jež jsou ustájeni v technologiích s nižší koncentrací zvířat nebo v jiných systémech ustájení než brojleři. Časná a intenzívní exkrece oocyst stimuluje reinfekci vakcinačními kmeny a pomáhá rychle dosáhnout spolehlivé ochrany před různými druhy rodu Eimeria (obr. 3). Dobrá imunita v pozdějších stádiích produkce je nanejvýš důležitá. Nedávné údaje z jednoho evropského rozmnožovacích chovu ukazují výrazně nižší potřebu léčby kokcidiózy v hejnech vakcinovaných kombinací vakcín HuveGuard MMAT a NB, v porovnání s hejny, kde byla aplikována jiná vakcína, běžně používaná v evropských rozmnožovacích chovech (0,9% oproti 7,1=; P = 0,016). Obě vakcíny byly aplikovány ve srovnatelných podmínkách: podobný infekční tlak, způsob aplikace  a geografická oblast. U brojlerů je časné a intenzívní vylučování vakcinačního kmene další velkou výhodou. Výsledkem je rychlá infestace a intenzívní recyklace vakcinačních kmenů citlivých na antikokcidika v hale. Závěrem lze říci, že atenuované vakcíny proti kokcidióze díky vysokému vylučování oocyst a současné nízkému skóre střevních lézí jsou spolehlivější a mají vlastnosti, které umožňují rychlý nástup imunity v kombinaci s nízkým poškozením střev. Vysoký potenciál recyklace vakcinačních kmenů u rodičů  a nosnic je výhodou pro vybudování celoživotní imunity a v chovech brojlerů je důležitý pro úspěšné osídlení prostředí farmy kmeny, které jsou citlivé vůči antikokcidikům.

Obrázek 1: Průměrné hodnoty celkového průměrného skóre lézí (TMLS) pro různé druhy rodu Eimeria (E. acervulina, E. maxima a E. tenella) a exkrece oocyst (OPG) v užitkovém chovu brojlerů po vakcinaci HuveGuar MMAT.

Obrázek 2. Průměrné hodnoty celkového průměrného skóre lézí (TMLS) pro různé druhy rodu Eimeria (E. acervulina, E. maxima a E. tenella) a exkrece oocyst (OPG) v rozmnožovacím chovu
a užitkovém chovu nosnic po vakcinaci HuveGuard MMAT a NB.

 

Udržování zdravého produkčního hejna

Drůbež - brojleři, kuřice, nosnice a krůty

Udržování zdravého produkčního hejna s vysokou užitkovostí prostřednictvím péče o střevo

Keeping flocks healthy, productive and profitable through gut management

The relationship between a healthy gut and optimal performance is undeniable and managing the gut efficiently can contribute to a greater overall production profitability.

As such, the gut and its microbiota can be seen as the motor of performance, which has to be fed, maintained and protected throughout the production cycle. In recent years the use of alternative feed additives to support exactly this has increased. This ties in with the rise of probiotics: beneficial micro-organisms incorporated into feed or drinking water to balance and enhance the gut microbiota, resulting in a health and/or performance benefit. The current probiotic market offers multiple options and there are plenty of products to choose from. However, three questions should be considered before the right choice can be made. l First of all, what is the intended benefit? Some probiotics are more focused on digestion, whilst others eliminate pathogens more effectively. Keeping the intended benefit in mind when choosing a probiotic is essential, as probiotics also have their limitations.

Secondly, is the probiotic stable and, as such, can it be used in standard feed processing? There are great differences in stability amongst probiotic products, most noticeably between spore formers and non- spore formers. It is this spore-forming capacity which makes a probiotic more adept to deal with feed processing, whilst it also protects the micro-organism throughout the digestive process until it reaches its location of action.

l Thirdly, are multiple probiotics used in the same product or not? Multi-strain products inherently introduce a certain aspect of competition, especially if the strains used are part of the same genus (Bacillus for example). Due to their similarities they are expected to compete for similar requirements, such as nutrients, potentially diminishing the intended effect.

Products of choice
With regard to these three questions and their answers, spore-forming and single strain probiotics are often the preferred products of choice. B-Act, with spores of Bacillus licheniformis (DSM 28710) as an active component, is a good example.
It ensures healthy, productive and profitable flocks by supporting the birds’ gut microflora, both directly and indirectly. The micro-organism has genes coding for multiple digestive enzymes and as such improves digestibility and availability of nutrients, whilst it also produces potent bio- active substances aimed at pathogen control. In particular, Clostridium perfringens, the pathogen responsible for the development of necrotic enteritis and a major player in dysbacteriosis (two major production diseases in poultry), is actively and efficiently controlled by B-Act.
The combination of these two modes of action results in healthier, more productive birds, leading to a better profitability in the end. To put this into numbers a statistical analysis was done on 11 recent performance studies, looking at general improvements in feed conversion rates (FCR) and final body weights (BW).
On average, B-Act supplementation led to 3% heavier birds compared to control flocks, whilst the FCR dropped with similar percentages. These numbers were even higher for flocks under a necrotic enteritis challenge, where adding B-Act to the feed or drinking water (WSP formulation) improved technical performance greatly.
Compared to the challenged control flocks, an average FCR improvement of 13% was achieved for challenged birds supplemented with B-Act, with higher BW of up to 26%. As such, supporting a healthy gut leads to productive and profitable poultry.
With an average return on investment (ROI) of 8.3, B-Act offers an interesting solution to achieve this. The above confirms the interest in probiotics as alternative feed additives, combining economics with health standards in the most rewarding way.

Péče o zdravé střevo – multifaktoriální přístup

Péče o zdravé střevo – multifaktoriální přístup

Díky přibývajícím novým poznatkům se správná péče o zdraví střeva stává stále větší prioritou. Hlavní bod je však jasný od počátku: zdraví střeva je komplexní a multifaktoriální záležitost a jeho zlepšování a udržování vyžaduje holistický přístup. Naštěstí jsou pro to již vyvinuty nástroje a stále se objevují nové metody.

Dva hlavní střevní zdravotní problémy jsou kokcidióza a nekrotická enteritida (NE). I když je vyvolávají různé patogeny, je mezi těmito dvěma potížemi zcela jasná interakce: přítomnost kokcidiózy je často důležitým predispozičním faktorem pro rozvoj NE. Z důvodu této souvislosti je velmi pravděpodobné, že současný nárůst výskytu NE v praxi je spojen s nedostatečnou kontrolou kokcidiózy. Praktickým důsledkem je, že oba tyto problémy je potřeba řešit souběžně. Avšak monitorování aktuálního tlaku kokcidiózy je obtížné a samo o sobě výzvou. Je proto velmi důležité mít pro kontrolu kokcidiózy dobrý a ověřený program včetně použití antikokcidik a jejich rotace pro zachování účinnosti.

Výše uvedený antikokcidický program je provázaný s účinným programem pro kontrolu NE. Jeho zásadní součástí je podpora integrity střeva a jeho rozhodující součásti – mikrobioty. K dosažení tohoto cíle jsou zajímavým nástrojem probiotika, a to zejména v souvislosti se zvyšujícím se tlakem na používání klasických antimikrobiálních látek. V závislosti na vybraném probiotickém kmenu jsou tyto živé, příznivě působící bakterie schopny ovlivňovat střevo a jeho mikrobiotu hned několika způsoby. Jako příklad lze uvést minimalizaci rizika patogenů, jako je např. Clostridium perfringens Probiotikem, které je k tomuto účelu určeno a v různých podmínkách prokázalo svoji účinnost, je B-Act®. V nedávné době došlo k rozšíření evropské registrace a vedle stávajícího použití pro brojlery a kuřice je B-Act® povolen i pro krůty a minoritní druhy ptáků. Specifický kmen Bacillus licheniformis obsažený v tomto přípravku má jedinečný mechanismus účinku, který je založený na základě konceptu konkurenční exkluze. V tomto případě však jde o víc než o pouhou konkurenci, o prostor a živiny, jak se u druhu Bacillus spp. často uvádí. Neměla by například být opomenuta ani jeho schopnost produkovat antimikrobiální látky. Tento jedinečný mechanismus účinku umožňuje probiotiku B-Act® účinně zmírnit problémy s Clostridium perfringens, které by jinak vedly ke vzniku závažné NE a dysbakteriózy. Tuto skutečnost je vhodné vzít v úvahu i v souvislosti s možností kombinace probiotika B-Act® s přípravky Stenorol® nebo Coxiril® (chemická antikokcidika), zde má B-Act® konkurenční výhodu, a to zejména v případech, kdy má výrobce obavy, protože nepoužil ionofory.

Ukazuje se, že správnou volbou je přistupovat ke zdraví střeva a péči o něj jako multifaktoriální výzvě. To zahrnuje i používání více přípravků a snahu řešit stejný problém z různých pohledů a účinně tak zajišťovat různé aspekty celkového zdraví střeva.

Poultry World, No. 7, 2019

Ben Dehaeck, Wouter Van der Veken, Huvepharma