Search

Monimax – nové antikokcidikum v Evropě

Monimax® je nový přípravek, který kombinuje účinné syntetické antikokcidikum nikarbazin s ionoforem monensinem. Výsledkem je unikátní nový produkt pro řešení kokcidiózy.

Monensin působí na pohyblivá vývojová stadia kokcidií (sporozoity a merozoity) a neproniká do buněk střeva. Nikarbazin účinkuje v pozdějších stádiích vývojového cyklu parazita (schizonti 1. a 2. generace) a dokáže penetrovat do střevních buněk. Odlišný mechanismus působení monensinu a nikarbazinu zaručuje optimální účinnost přípravku. Společně vykazují nikarbazin a monensin synergický efekt, proto je kombinovaný přípravek vysoce účinný.

 

Synergie dvou mimořádně účinných látek

Pokus zaměřený na zkoumání citlivosti vůči antikokcidikům (anticoccidial sensitivity trial, AST) prokázal synergický účinek nikarbazinu a monensinu. Společně tyto přípravky účinkovaly lépe než samostatně. 

Monensin v dávce 40 ppm nezmírňoval léze způsobené kokcidiemi rodu Eimeria. Nikarbazin v dávce 40 ppm výrazně redukoval střevní léze vyvolané E. tenella, ale jiné druhy eimerií nebyly průkazně ovlivněny. Kombinace nikarbazinu a monensinu (obě látky v hladině 40 ppm) průkazně omezila léze způsobované všemi druhy kokcidií rodu Eimeria.

Výsledky prokázaly synergický účinek monensinu a nikarbazinu. 

Ačkoliv Monimax® je nový produkt, účinné látky v něm obsažené se v praxi používají již po mnoho let a obavy z rezistencí jsou tedy opodstatněné. Zprávy z terénu v poslední době naznačují sníženou účinnost často používané kombinace nikarbazin/narasin. Proto byla provedena metaanalýza za účelem posouzení účinnosti přípravku Monimax® vůči současným terénním kmenům kokcidií rodu Eimeria  v porovnání s kombinací nikarbazin/narasin. Metaanalýza zahrnuje data z 27 testů citlivosti vůči antikokcidikům (AST), provedených v období sedmi let (2013-2019). Izoláty eimerií pocházely z užitkových chovů ve 13 zemích, s různými programy tlumení kokcidiózy. Testy citlivosti byly provedeny ve dvou výzkumných institucích. Byly použity srovnatelné standardizované metodiky testů citlivosti AST (obrázek 1). Skupiny kuřat v klecích dostávaly buď  Monimax® nebo nikarbazin/narasin, ošetření bylo zahájeno 2 dny před perorální inokulací různými terénními kmeny kokcidií rodu Eimeria. Zhruba 6 dnů po inokulaci byla vyhodnocena závažnost střevních lézí (podle Johnsona a Reida, 1970) a parametry užitkovosti v porovnání s neinfikovanou neošetřenou kontrolní skupinou (UUC) a infikovanou neošetřenou kontrolní skupinou (IUC). Všechna antikokcidika byla aplikována v dávkách registrovaných v současné době v EU. Průměrný denní přírůstek, průměrný denní příjem krmiva a konverze krmiva za týdenní periodu byly srovnány v metaanalýze 27 standardizovaných studií citlivosti. Skupina s přípravkem Monimax® aplikovaným v krmivu byla porovnávána s oběma kontrolními skupinami a se skupinou s kombinací nikarbazin/narasin.

Monimax® vykazoval statisticky významně lepší hodnoty u všech sledovaných parametrů (denní přírůstek hmotnosti, denní příjem krmiva a konverze krmiva) v porovnání s infikovanou neošetřenou kontrolní skupinou (IUC). Rozdíl mezi skupinou s přípravkem Monimax® a skupinou s kombinací nikarbazin/narasin nebyl statisticky významný, nicméně parametry užitkovosti byly ve skupině s Monimaxem lepší. 

Skóre lézí bylo stanoveno podle systému publikovaného Johnsonem a Reidem (1970)  a porovnáno pomocí metody nejmenších čtverců (LSM), viz následující tabulka.

Kombinace nikarbazinu a narasinu nevedla ke statisticky významnému zmírnění střevních lézí vyvolaných E. acervulina, kdežto výsledkem podávání přípravku Monimax® bylo průkazné omezení závažnosti u všech zkoumaných druhů kokcidií (E. acervulina, E. maxima a E. tenella), v porovnání s infikovanou neošetřenou kontrolou (IUC). Monimax® signifikantně zmírnil léze způsobené jak E. acervulina, tak E. maxima, v porovnání s nikarbazinem/narasinem.

Potlačování kokcidií Eimeria acervulina je velice důležité, protože data prevalence (shromažďovaná v aplikaci Aviapp®) ukazují, že Eimeria acervulina je nejčastěji diagnostikovanou kokcidií u brojlerů sledovaných v Evropě. Následují Eimeria maxima a Eimeria tenella. Graf skóre lézí v závislosti na věku kuřat, zahrnující data z více než 4000 hejn v průběhu 3 let, ukazuje, že Eimeria acervulina je hlavním faktorem ovlivňujícím celkové průměrné skóre lézí.

Závěr

Monimax® je nové antikokcidikum na evropském trhu. Kombinace nikarbazinu a monensinu vytváří produkt s prověřenou účinností, založenou na synergickém působení těchto dvou látek. Monimax® prokazatelně zlepšil zootechnické a parazitologické parametry v rozsáhlé studii zahrnující data z 27 standardizovných testů citlivosti.